Co se podařilo za r. 2018 - 2022

Kromě akcí uvedených v sekci

"Co se podařilo za r. 2018 - 2022 OBRAZEM"

se podařilo ještě mnoho dalšího.

 


ZELEŇ A LESY

● Průběžná likvidace kůrovcové kalamity v našich lesích a postupné zalesňování – celkem 20.570 ks stromů (11.720 ks dub zimní, 2.350 ks javor klen, 5.100 ks borovice lesní, 1.400 smrk ztepilý)

● Výsadba stromů v parku Holíka (plnokvěté třešně) ke stému výročí vzniku republiky

● Péče o zeleň (památné lípy, záhony u chodníku Myšlín, záhony na náměstí)

● Výsadba stromů podél cesty na Podhorkách

● Náhradní výsadba na hřbitově – šest lip za jednu pokácenou u budovy základní školy

● Studie na revitalizaci zeleně na Masarykově náměstí

● Kompletní nová zahrada v přírodním stylu v mateřské škole

● Vysazené stromy republiky na Krásných vyhlídkách

● Výsadba 600 ks břečťanů na svazích u lesní cesty v Jidaškách

● Výsadba keřů a osázení svahu nad parkovištěm P+R

● Výsadba 10 javorů podél silnice směr Struhařov

● Prověření stavu a následné ošetření památných lip na Božkově a v parku pod ZŠ odbornou firmou

● Výsadba květin u nového chodníku v Ondřejovské ulici

● Výsadba popínavých rostlin z koryta potoka na zeď pod parkovištěm u trafiky

● Výsadba šeříků u parkoviště u trafiky

● Výsadba lísek a skalníků u cyklostezky v Potočinách

● Letničkové záhony na Masarykově náměstí

VEŘEJNÝ PROSTOR

● Rekonstrukce propustku v Nádražní ulici

● Průběžné opravy povrchů místních komunikací

● Opravená zeď v Pražské ulici u trafiky (PRo Mnichovice)

● Opravený památník padlým na náměstí

● Upravené místo na tříděný odpad na Božkově

● Demolice zchátralé budovy bývalé akvaristiky v Nádražní ulici

● Demolice zchátralé budovy na Jánském náměstí

● Spoluúčast na obnově dětského hřiště Podhorky

● Úprava parčíku u vlakového nástupiště – nové záhony a mobiliář

● Ohrádka a lavičky pod lipami v parku mezi ZŠ a hasičskou zbrojnicí (díky Ing. Radce Cyrany, Ing. Kateřině Fišerové a finanční podpoře České spořitelny ve spolupráci s Nadací Via a Nadací ČS)

● Zakoupení a instalace nových vitrín úřední desky města

● Zakoupení a instalace nového mobiliáře – lavičky v Pražské ulici, informační tabule u podchodu v Nádražní ulici, na Myšlíně a v parku pod ZŠ

● Po opakovaných jednáních se SŽDC docíleno opravy nádražní budovy

● Ve spolupráci s SŽDC realizována výmalba podchodu na vlakovém nádraží street artovým umělcem Chemisem

STAVBY A REKONSTRUKCE

● Výstavba kanalizace, rozšíření vodovodu a napojení vodojemu na přivaděč Želivka

● Úprava pronajatých prostor na Masarykově náměstí na výdejnu jídel pro prvňáčky ze školy na náměstí

● Gabionové oplocení a úprava parkovacích stání na parkovišti u trafiky

● Rekonstrukce toalet a všech vnitřních rozvodů v MŠ Mnichovice

● Rekonstrukce dvou kuchyní v MŠ Mnichovice

● Přírodní zahrada v mateřské škole

● Rekonstrukce prostoru podatelny na mnichovické radnici

● Získání dotace a vypsání soutěže na rekonstrukci chodníků v centru města

● Odvodnění lesní cesty nad chatovou osadou Jidašky – vytvoření dvou vsakovacích tůní

BEZPEČNOST A DOPRAVA

● Dopravní opatření, vodorovné a svislé dopravní značení – Bezručova, Sokolská, Na Zahrádkách, Sadová – zklidnění a optimalizace dopravy

● Obnova vodorovného dopravního značení na komunikacích ve městě

● Doplnění kamerového systému a školního rozhlasu v ZŠ v Bezručově ulici

● Obnova a doplnění kamerového systému na hasičské zbrojnici

● Zklidnění dopravy ve městě – zakoupení a instalace dopravního značení na Myšlíně (Pozor! Přednost zprava)

● Zklidnění dopravy ve městě – zakoupení a instalace dopravního značení a zařízení s ukazatelem aktuální průjezdové rychlosti na Myšlíně a v Husově ulici

● Obnova kamerového systému na vlakovém nádraží

● Zakoupení a instalace boxu na automatický externí defibrilátor – nyní přístupný 24/7 na budově radnice

PRO HEZČÍ A PŘÍVĚTIVĚJŠÍ MĚSTO

● Zpracování hydraulického modelu vodovodní sítě města pro účely dalšího rozšiřování vodovodu

● Nový informační systém pro občany - Mobilní rozhlas/Munipolis

● Naučná stezka pro děti na lesní cestě v Jidaškách

● Zakoupení zařízení Infraset na opravu silnic svépomocí (Technické služby města)

● Vypracování projektové dokumentace na II. etapu chodníku Myšlín

● Statické posouzení budovy zdravotního střediska, zahájení realizace opatření

● Výběr nového ředitele Veřejných služeb města Mnichovice a změna názvu příspěvkové organizace na Technické služby města Mnichovice

● Rozšiřování služeb městské knihovny (audioknihy, knihy v angličtině, meziknihovní výpůjční služba nově s knihovnou Říčany atd.)

● Technické služby města – pořízení nového nákladního automobilu do 12 t a zakoupení nástavby na vývoz jímek

● Preventivně vzdělávací akce pro seniory

● První ročník minifestivalu divadelních představení pro děti Loutkový listopad

● Připojení k platebnímu portálu Středočeského kraje pro usnadnění plateb poplatků (poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu, za psy, pečovatelskou službu, správní poplatky stavebního úřadu, startovné na závod Mnichovická běhna)

● Úprava majetkoprávních vztahů – prodej neoprávněně užívaných pozemků v majetku města – příjem do městského rozpočtu téměř více než 1.000.000 Kč

● Participativní rozpočet města – zapojení aktivních občanů do rozvoje města

● Městský archiv – nová paní archivářka, oživení facebookové stránky Mnichovice historické (zapojení občanů), on-line mapa historických budov, dokončení vyklizení staré budovy archivu (dezinfekce archivních dokumentů, restaurace historického nábytku a obrazů)

● Strategický plán rozvoje města

● Po schválení naší žádosti podvýborem PS PČR pro heraldiku a vexilologii změna znaku města a historický počátek užívání vlajky města

● Koupě sálu Mnichovické krčmy