Protikorupční desatero

Mnichovice – město na Vaší straně

Naším cílem je důvěra občanů ve správu obce, chuť se na správě obce podílet, zapojovat se a spolurozhodovat. Podmínkou získání důvěry je otevřené a odpovědné rozhodování, které vede k efektivnímu hospodaření, kde nemá místo klientelismus a korupce.

Zavazujeme se dodržovat Protikorupční desatero 

1. Nepokradeš a pokrásti nenecháš majetku veřejného

Veškeré škody způsobené na majetku obce budou prošetřeny za účelem identifikování odpovědné osoby a vymožení škody zpět do majetku obce.

Běžným způsobem okrádání občanů obce je nevymáhání škod způsobených protiprávním jednáním veřejných funkcionářů, ať úředníků nebo zastupitelů. Pokuty za porušení zákona o veřejných zakázkách, sankce za porušení rozpočtové kázně, prohrané soudní spory o informace, vrácené dotace apod., už se nebudou bez dalšího hradit z obecního rozpočtu. Tyto neplánované výdaje budou chápány jako škody způsobené obci a proto zřídíme stálou škodní komisi, která:

 • bude složena ze zástupců všech politických (kandidujících) subjektů v zastupitelstvu
 • bude prošetřovat škody na podnět kteréhokoli občana obce
 • bude mít za úkol kvantifikovat škodu, identifikovat odpovědnou osobu a míru jejího zavinění, včetně posouzení omluvitelnosti protiprávního jednání, na základě konkrétních okolností
 • bude své závěry a doporučení k případnému vymáhání škody předkládat zastupitelstvu obce a zveřejňovat na internetových stránkách obce

2. Nebudeš o veřejných záležitostech v tajnosti rozhodovati

Veškeré rozhodování zvolených zástupců bude otevřeno občanům, aby se mohli aktivně podílet na správě věcí veřejných ve své obci a dohlížet na naplňování veřejného zájmu.

Základním předpokladem odpovědného a nekorupčního rozhodování je maximální informační otevřenost všech rozhodovacích procesů. Tato otevřenost se skládá z uživatelsky příjemné dostupnosti informací, otevřenosti jednání politických orgánů a veřejných pravidel rozhodování.

Avíza: O všech tématech, která jsou pro obec důležitá nebo která mohou vyvolat protichůdné reakce, budeme v dostatečném předstihu před jejich projednáváním a rozhodováním informovat občany, aby se mohli na tato projednávání patřičně připravit. Chceme znát a zohledňovat názory občanů.

Otevřenost rozhodování: Nejen zasedání zastupitelstva, ale též výborů zastupitelstva budou otevřená a veřejnosti přístupná. Dostupnost podkladů k jednání pro veřejnost bude samozřejmostí. Každý politický subjekt (= jedna volební kandidátka) bude mít právo mít svého zástupce ve všech výborech i komisích.

Osobní odpovědnost: Každý zastupitel jedná sám za sebe a je osobně odpovědný všem občanům. Proto budeme prosazovat, aby všechna hlasování na zasedáních zastupitelstva byla jmenovitá.

Snadná přístupnost: Všechny dokumenty (program, podklady k jednání, zápisy, usnesení, atd.) budou zveřejňovány na webových stránkách obce v přehledné a uživatelsky příjemné struktuře, v datových formátech, umožňujících vyhledávání. Zápisy a usnesení ze zasedání všech orgánů budou zveřejněny do sedmi dnů po zasedání.

Jasná pravidla: Na webových stránkách obce přehledně zveřejníme seznam všech obecních interních předpisů, směrnic a nařízení.

3. Hlasu svých kritiků v obecních médiích zazníti dovolíš

Veškerá veřejná média provozovaná anebo placená obcí budou otevřena všem zastupitelům i občanům pro vyjádření jejich názorů.

Média, provozovaná či vlastněná obcí, jsou veřejným prostorem všech občanů obce. Stejně jako náměstí, slouží i radniční média ke střetávání a výměně názorů, nikoli pouhému jednostrannému informování.

4. Zájmy veřejné nad statky a zájmy své soukromé vždy ctíti budeš

Zastupitelé budou vždy jednat a rozhodovat ve veřejném zájmu, budou dodržovat etické principy vymezené v přijatém etickém kodexu.

Střetem veřejného zájmu se zájmem osobním rozumíme takové jednání zastupitele, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž zastupitel zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu. Abychom dokázali takovým situacím předcházet, zavazujeme se přijmout etický kodex zastupitele, který bude obsahovat zejména tyto závazky:

 • zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu se zájmem soukromým, přičemž  soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv ekonomickou výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké či příbuzné osoby, fyzické a právnické osoby, se kterými měl či dosud má obchodní nebo pracovní vztahy
 • zastupitel, který má soukromý zájem na věcech, které jsou projednávány orgány samosprávy, musí vzniklý střet zájmů, před projednáváním zastupitelstva, ohlásit ostatním členům zastupitelstva a zdržet se projednávání a hlasování
 • při rozhodování o změně územního plánu obce, která se týká nemovitostí ve vlastnictví zastupitele či jeho rodinných příslušníků, vystoupí zastupitel na jednání před hlasováním a veřejně oznámí, kterých nemovitostí se změna týká, o jakou změnu jde a jaký dopad bude tato změna mít.
 • kontrolou dodržování etického kodexu je pověřen kontrolní výbor zastupitelstva, který musí prověřit každý podnět o porušení kodexu
 • kontrolní výbor při zjištění závažného porušení kodexu navrhne zastupitelstvu odvolání zastupitele z jeho funkcí ve výborech, komisích, případně navrhne doporučit zastupiteli rezignaci na mandát

5. O majetku veřejném vždy otevřeně a hospodárně rozhodovati budeš

Nemovitý majetek bude prodáván a pronajímán pomocí otevřených výběrových řízení. Bude zveřejněn přehled nemovitostí vlastněných obcí.

 • Na webových stránkách zveřejníme přehled nemovitého majetku obce s uvedením jeho současného využití.
 • Případný prodej nemovitého majetku bude probíhat formou veřejné obchodní soutěže nebo veřejné aukce. O výjimce z tohoto pravidla bude rozhodovat zastupitelstvo a své rozhodnutí přiměřeně zdůvodní. O zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku bude rozhodovat zastupitelstvo.
 • Pro účel prodeje nemovitého majetku v hodnotě vyšší než pět set tisíc korun, který bude realizován mimo soutěž či aukci, bude zhotoven a zveřejněn znalecký posudek odhadované tržní ceny nemovitosti.
 • Při prodeji či pronájmu majetku, v hodnotě vyšší než jeden milion korun, bude záměr zveřejněn na úřední desce alespoň 30 dnů před rozhodnutím. Při prodeji či pronájmu majetku, v hodnotě vyšší než deset milionů korun, bude záměr zveřejněn na úřední desce alespoň 60 dnů před rozhodnutím. Tyto záměry budou zveřejňovány na úřední desce, na webových stránkách obce a formou inzerce také v regionálních či celostátních médiích.

6. Nezatajíš žádných smluv uzavřených jménem obce

Všechny uzavírané smlouvy budou veřejně přístupné na internetu, s vyjmutím pouze zákonem chráněných informací.

 • Všechny uzavírané smlouvy budou zveřejňovány na webových stránkách, s vyjmutím pouze zákonem chráněných informací.
 • Vyhledávací internetová databáze smluv bude přehledná a veřejnosti srozumitelná.

7. Obchodní společnosti obce vždy jako statky veřejné chápati budeš

Hospodaření obchodních společnosti ve vlastnictví obce bude otevřené veřejné kontrole a bude podléhat stejným pravidlům jako hospodaření obce.

 • Obchodní společnosti ve vlastnictví obce budou dodržovat zákon o svobodném přístupu k informacím a zastupitelům poskytovat všechny informace na vyžádání.
 • V obchodních společnostech obce se adekvátně aplikují všechna protikorupční opatření obce, včetně pravidel pro prodej a pronájem majetku či zadávání veřejných zakázek.
 • Obecním obchodním společnostem bude zakázáno zakládání a kupování dceřiných společností, aby veškerý jejich majetek zůstal v kontrolní a rozhodovací pravomoci zastupitelstva.

8. Rozpočet obce srozumitelným učiníš a jeho pravidla ctíti budeš

Srozumitelná a přehledná rozpočtová dokumentace zajistí kvalifikované rozhodování zastupitelů o rozpočtu a umožní veřejnou kontrolu jeho dodržování.

Aby mohli zastupitelé při schvalování rozpočtu učinit odpovědné rozhodnutí, budou mít k dispozici kvalitní a přehlednou finanční dokumentaci, zachycující všechny podstatné ukazatele, vypovídající o ekonomickém stavu obce. Občan má také právo na objektivní posouzení finanční stability své obce, a proto bude obec prezentovat rozpočtové plánování i čerpání ve zjednodušené, každému srozumitelné podobě.

Proto se zavazujeme, že:

 • každý člen zastupitelstva obdrží na požadovanou adresu (e-mail, bydliště) rozpočtovou dokumentaci, včetně důvodové zprávy,  v zákonem stanovené lhůtě před jeho schvalováním
 • rozpočtová dokumentace a důvodová zpráva bude mít srozumitelnou a přehlednou formu, nebude skrývat či zkreslovat podstatné ukazatele hospodaření samosprávy
 • kompetentní odbor či zaměstnanec úřadu zpracuje rozpočtovou metodiku, popisující způsob sestavení rozpočtové dokumentace, součástí této metodiky bude také vysvětlení základních ekonomických ukazatelů, které obsahuje   důvodová zpráva (např. koeficient zadluženosti obce, plánované investiční náklady a jejich dlouhodobé finanční krytí, rezerva na neplánované výdaje apod.)
 • důvodová zpráva rozpočtu bude obsahovat ekonomický komentář, který vysvětlí provázanost a soulad sestavovaného rozpočtu s rozvojovými strategiemi obce, a podrobný popis závazných ukazatelů rozpočtu
 • přílohou rozpočtu bude přehled všech závazků a pohledávek obce s uvedením názvu či jména věřitele, resp. dlužníka
 • při schvalování rozpočtových změn se bude postupovat jako při schvalování rozpočtu (zveřejnění minimálně v zákonem stanovené lhůtě, dopad změny na základní hospodářské ukazatele, komentář provázanosti s rozvojovými strategiemi obce atd.) a zveřejněný rozpočet obce bude aktualizován o schválené rozpočtové změny
 • obec bude na svých internetových stránkách zveřejňovat zjednodušený a běžnému občanovi srozumitelný přehled ročního hospodaření a každoročně aktualizovaný rozpočtový výhled obce.

9. Zakázky obce trhu volnému otevřeš a pletich v soutěžích veřejných se vystříháš

Budou zveřejněny všechny informace o plánovaných, vyhlášených, probíhajících i ukončených zakázkách. V zájmu hospodárnosti budou zakázky zadávány na základě otevřené a spravedlivé soutěže.

Základními podmínkami hospodárného zadávání veřejných zakázek jsou zejména maximální možná transparentnost zadávacích procesů, otevřenost soutěží maximálnímu množství zájemců a srozumitelné nastavení pravidel zadávání zakázek s jasně určenou osobní odpovědností za jednotlivé úkony.

Zveřejňování informací o veřejných zakázkách na internetu:

 • investiční záměry: Budeme s dostatečným předstihem zveřejňovat na webu informace o plánovaných zakázkách, aby se mohli dodavatelé dostatečně připravit na výběrové řízení a aby se občané mohli vyjádřit k investičním plánům obce před jejich realizací.
 • vyhlášení zakázky: Budeme zveřejňovat informace o všech veřejných zakázkách vyhlášených obcí, zejména údaje o předmětu zakázky, požadavcích na dodavatele a hodnotících kritériích. Když to bude technicky možné, zveřejníme celou zadávací dokumentaci.
 • hodnocení nabídek: Pro umožnění veřejné kontroly nad výběrovými řízeními budeme zveřejňovat zápisy ze zasedání hodnotících komisí.
 • realizované zakázky: Jelikož veřejná zakázka nekončí výběrem dodavatele, ale ukončením plnění smlouvy, budeme zveřejňovat informace o základních smluvních podmínkách, případných smluvních dodatcích a o dodržování smlouvy dodavatelem včetně hodnocení ukončené zakázky.

Informace zůstanou zveřejněny na internetu bez časového omezení a v přehledné formě.

Nová vnitřní pravidla pro zadávání veřejných zakázek budou:

 • upravovat všechny druhy veřejných zakázek, tedy zejména proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 • preferovat otevřenou soutěž u zadávání všech typů zakázek, aby se mohl přihlásit neomezený okruh dodavatelů. Pouze ve výjimečných a zdůvodněných případech bude k podání nabídek vyzván omezený okruh dodavatelů.
 • vymezovat osobní odpovědnost jednotlivých úředních pozic za konkrétní úkony v procesu zadání a realizace zakázky.
 • určovat, kdy a jaké informace jsou úředníci povinni zveřejňovat.
 • platná pro všechny právnické osoby zřízené, založené nebo ovládané obcí.
 • budou veřejně přístupné na internetu, aby mohli podnikatelé i občané dohlížet na dodržování formálních předpisů.

10. Dotacemi účelně a spravedlivě místním spolkům občanským pomáhati budeš

Budou zveřejňovány všechny informace o dotačních řízeních a přidělených dotacích. Rozdělování dotací bude probíhat podle závazných a jasných pravidel.

Veřejná podpora různých subjektů formou dotací z městských a obecních rozpočtů je běžným nástrojem komunální politiky a jako všechny ostatní veřejné výdaje může být zdrojem korupce a poškozování veřejných zájmů. Rozdělování dotací proto musí probíhat transparentně a podle jasných a závazných pravidel.

Dotační pravidla budou obsahovat:

 • dotační podmínky: pravidla budou jasně definovat, které subjekty mohou o dotaci žádat
 • podporované oblasti: budeme vyhlašovat oblasti podpory v souvislosti s dlouhodobými cíli našich komunálních politik (sociální, bezpečnostní, kulturní, sportovní atp.), aby dotační prostředky sloužily definovaným veřejným zájmům. Zároveň stanovíme přísné podmínky pro udělování výjimečných dotací (např. živelné pohromy atp.)
 • postup při žádosti o dotaci: žadatelé o dotaci budou mít jasný návod, jak o dotaci zažádat, kdo a jakým způsobem bude žádosti hodnotit a schvalovat

Zveřejňovaní informací o dotačním procesu

 • každoroční dotační kalendář: dostatečně dlouho před zahájením dotačního řízení budeme zveřejňovat informace o podporovaných oblastech, celkové alokované sumě, termínech podání a vyhodnocení žádostí, maximálních finančních limitech na jednu žádost
 • výsledky dotačního řízení: průběžně budeme zveřejňovat seznam podaných žádostí o dotaci, podpořených subjektů a jejich aktivit včetně údajů o řádném vyúčtování dotace